Hvad er Story Play

Story Play er udviklet af Jesper la Cour Andersen til at fremelske og forfine personlige levende fortællinger for fortællere i alle aldre og med alle baggrunde. Modellen er baseret på 30 års møder med mennesker, hvor det at ‘gøre’ fortællinger ved hjælp af fortællerens indsigt og skuespillerens virkemidler har været omdrejningspunktet. Story Play betegner såvel en legende tilgang til arbejdet med fortællinger, som det at frembringe et fortællespil, altså en fortælling der spiller.

Story Play er ment som et værktøj til en dybere forståelse af fortællingens natur og en vejledning i hvordan vi gennem krop, stemme, bevægelse og nærvær kan dele og forfine personlige fortællinger.

Her kan du høre et mosaik-lydresumé af Story Play fra forsøg nr. 2: 

Begrebet Story Play 

Historiefortælling er ikke det jeg oplever ved Story Play. På engelsk peger ordret history bagud og dækker skete hændelser, og er på den måde bagudskuende, mens story dækker udfoldelsen af et hændelsesforløb, her og nu, som en aktion og er derfor handlingsbestemt. Begreberne leg/spil bliver let kantet i mine ører, mens play rummer begge dele og åbner for legens æstetik og performantive natur, som det nu engang er, at stille sig op foran nogen og ”gøre” en fortælling.

Måske er Fortællespil det ord der dækker Story Play-begrebet bedst på dansk.

Story Plays fem faser

Story Play-processen bygger på observationer af fem faser, der kendetegner den vellykkede proces for det kreative arbejde med fortælling.

 Lytteren – Bæreren – Åbningen – Situationen – Ekkoet 

Disse fem faser beskriver den proces en fortæller gennemgår med sin fortælling fra dens udspring til dens udfoldelse. Processen er cyklisk og faserne er hinandens forudsætning. Alligevel giver det mening at tale om en første og en sidste fase, da vi kan tale om begyndelsen på arbejdet hen imod at udfolde en fortælling for et publikum (af en hvilken som helst størrelse) og den sidste fase af denne proces. Udgangspunktet er, at alle fortællinger udspringer af ‘det at lytte’ og at fortællingen forsøger at gengive det, man har hørt i en fysisk/psykisk struktur, i en form som svarer til fortællerens mentalitet og rummet, der fortælles i. Processen er som sagt cyklisk, da enden på én proces også er begyndelsen på en ny. Hver fase forudsætter den næste og derfor er cyklussen også ensrettet, forstået på den måde, at faserne kommer i en bestemt rækkefølge. Dette beskrives i modellen herunder. Et vilkår for processen er den tid og det rum, der er til rådighed for hver fase og processen som helhed.

Storyplaymodellen

Lytteren

Hvad hører du/hvilken fortælling?
I den første fase, lytter fortælleren til sin indre og ydre verden. Hvad er det for en fortælling, der trænger sig på, ligger og venter, hvisker, råber, skriger, kalder… ?

Gennem simple øvelser afsøger hver enkelt deltager sit eget mentale rum for potentielt materiale. Dette materiale bearbejdes gennem deling, ved at give det videre og modtage det igen i en ny form.

Bæreren

Hvad kan/vælger du at fortælle?
I den anden fase afvejes materialet i forhold til fortællerens mentalitet, intention og råderum, – hvilke dele skal med og i hvilke form, for at fortælleren kan ‘bære’ det og stå inde for det. Hvad er det, der betyder noget og hvor meget er for meget. Er noget endnu for personligt (privat). Hvad er fortælleren klar til at løfte og gøre universelt, – og dele til glæde for andre.

Åbningen

Hvor og for hvem kan/skal der fortælles?
Den tredje fase er afsøgning af muligheden for, eller tilsynekomsten af, en mulighed for at fortælle for et publikum. Et rum fortællingen kan udfoldes i og et publikum, der kan modtage den.

Opmærksomhed på rummet og den klang, der forefindes i rummet, er centralt i arbejdet med Story Play. Når mennesker mødes og skal dele deres fortælling, er det en fordel at rummet inviterer til denne deling. Åbninger går hånd i hånd med tillid til og i håb om, at fortællingen vil blive modtaget med interesse og uden fordømmelse.

Situationen

Hvad og hvordan bliver udtrykket/udvekslingen/delingen.
Den fjerde fase betegner selve fortællingens øjeblik. Nu deles fortællingen, her udfoldes den så godt den kan.

Ekkoet

Hvad er efterklangen?
Den sidste fase udgør refleksion over den udfoldede fortælling og det der opstod i fortællingens rum. Hvad skete der? Hvorfor? Hvad siger det? Skabte den glæde?

Ekkoet leder i en glidende bevægelse over i en ny lytte-fase. Hvor og hvad er fortællingen nu? Hvilke erfaringer kan lægges til? Er revideret, modnet udgave bliver mulig.

Processen

Den vellykkede proces er betinget af, at fortælleren kommer så meget i kontakt med hver fase som muligt. Fortællingen og fortælleren bliver så at sige stemt og fremkaldt til og for hinanden på hver sin måde i hver enkelt fase. Story Play er som proces en legende tilgang der understøtter og udfolder de fem faser gennem en række øvelser, så hver fases gaver i form af indsigter, sansninger og fortrolighed, fortæller og fortælling i mellem, bliver udforsket dybt og fortællingens dannelsesproces bliver så frugtbar som mulig. Samtidig bevirker Story Play en bevidstgørelse af faserne og deres potentialer.

Deltagergruppen

Story Play modellen udfoldes med fordel i grupper af 3-4 sammensat af lige dele mænd/drenge og kvinder/piger af forskellige aldersgrupper, men kan bestemt udfoldes i en hvilken som helst gruppe. Story Play er designet, så det trækker gruppens fælles kraft frem og rummer hver enkelt individs enestående karakter og fortælling.

Rummet

Rummet præges i høj grad af denne sammensætning. Der fortælles ind i mange niveauer og ordene vejes. Alle grupper inspireres umiddelbart af de andres tilstedeværelse og det er helt konkret et erfaringsrum med en enorm spændvidde i tid alene. Ud af denne sammensætning muliggøres en voksende samarbejdskultur i stærk kontrast til den konkurrencekultur, der ellers dominerer dele af vores samfund.

Frivillighed og leg

En afgørende præmis for Story Play er frivillighed. Man deltager i Story Play ud fra et valg man træffer frivilligt. Story Play øvelser og forløb er i det hele taget designet, som et stærkt tilbud og ingen bliver tvunget eller skubbet ud i noget. Enhver øvelse er en mulighed, et springbræt og en invitation. Det er deltagerens valg, hvor langt man vil gå og alt foregår i en legende ånd.