Forsøgets interessefokus

På baggrund af det første forsøg (Story Play forsøg 2013/14), er der en række områder, der appellerer til yderligere udforskning, lige såvel som selve det, at gentage forsøget med en ny gruppe, vil kunne belyse og af- og bekræfte de antagelser, der har dannet sig ud fra det første forsøg.

En ting, der ganske klart viste sig betydningsfuldt i dette arbejde er ‘Det trygge rum’ og derfor er der i denne omgang et særligt fokus på, hvordan det faciliteres, hvad det betyder og hvordan det understøttes.

I dette trygge rum opstod en særlig samværskvalitet, denne kvalitet skal udforskes og understøttes yderligere om muligt.

Betydningen af at arbejde i den såkaldt lodrette tidsakse er stadig af stor interesse. Den lodrette tidsakse betegner det, at deltagergruppen er sammensat af fire aldersgrupper: børn, unge, voksne og ældre.

Forsøgets udformning

Forsøget strakte sig over perioderne 24. – 26. november 2015, 2. – 4. februar og 23. – 25. februar 2016

Workshopforløbet struktureres ud fra Story Play cyklussen.
I dette forsøg tilrettelægges tre workshops á tre dage, så de tilsammen, til forskel fra sidst, udgør et samlet forløb. Deltagerne vil derfor også være de samme hele vejen igennem forsøget.

Den første fase (lytteren) lægges udenfor selve workshoppen, idet deltagerne bliver bedt om at finde en fortælling af 9-12 minutters varighed, som de vil arbejde med i løbet af forsøget. I løbet af de tre workshops vil deltagerne komme igennem cyklussen flere gange og til sidst vil hele det samlede forløb afsluttes med en visning for et publikum bestående af deltagernes inviterede gæster og interesserede fra Forsøgsstationen. På denne måde bliver en lidt mere krævende, alvorlig og udfordrende form af faserne ‘åbningen’ og ‘situationen’ indlejret i workshoppen. Det vil være helt og aldeles frivilligt om man, som deltager, vil optræde med sin fortælling på denne visning. Denne udsigt til en mulig åbning og situation indenfor et kort tidsrum influerer selv sagt hele processen. Det samlede workshopforløb vil således overordnet foregå i fasen ‘bæreren’.

På det store plan ligger ‘lytteren’ altså her forud for forsøget. Forsøgets workshops foregår i ‘bæreren’, og ‘åbningen’ og ‘situationen’ afslutter forsøget, og ekkoet ligger udenfor på den anden side af forsøget.

Udgangspunktet for denne forsøgsrække var, at deltagergruppen, ligesom sidst, skulle bestå af fire aldersgrupper med fire deltagere i hver. Denne gang var præmissen, at de samme deltagere så vidt muligt skulle deltage på alle workshops og derfor var det ikke muligt at få fuld besætning i alle grupper. Derudover stod det efter første workshop klart, at det var fordelagtigt, at begrænse tilgangen yderligere, så man kun deltog i en workshop, hvis man kunne deltage samtlige tre dage. På den måde kom deltagergrupperne til at bestå af følgende sammensætninger:

Første workshop

2 ældre 60+ år
4 voksne professionelle skuespillere 23-59 år
3 unge 15-22 år
4 børn 11-12 år

Anden workshop
2 ældre 60+ år
2 voksne professionelle skuespillere 23-59 år
1 unge 22 år
4 børn 11-12 år

Tredje workshop
1 ældre 60+ år
4 voksne professionelle skuespillere 23-59 år
1 unge 22 år
4 børn 11-12 år

Deltagelseskriterier

På tre workshops á tre dage deltog fire børn, 11-12 år, tre unge, 15-22 år, fire voksne professionelle scenekunstnere 23-59 år og to ældre, 60+. Af de fire professionelle skuespillere, der udgjorde voksengruppen havde to været med på én eller flere workshops i forrige forsøg derudover havde ingen i deltagergruppen noget forhåndskendskab til Story Play.

Deltagelseskriterierne var, for voksengruppen, at de var professionelle scenekunstnere og derudover, som for alle andre deltagere; lyst og nysgerrighed til at arbejde med fortællinger inden for Story Play rammerne.

Derudover var der et tilstedeværelseskriterie. I første omgang, var dette, at man som deltager skulle kunne deltage i mindst 2 ud af de tre dage per workshop og at man mindst kunne deltage i 2 ud af de tre workshops. Dette kriterie blev dog ændret efter første workshop, da det blev evident, at det trygge rum blev udfordret, når en deltager havde været væk på anden dagen og så kom tilbage på tredje dagen. Derfor blev kriteriet for de efterfølgende workshops, at det var nødvendigt, at man kunne deltage på samtlige tre dage en workshop forløb over.

Sidst men ikke mindst blev deltagerne bedt om at møde op med en fortælling á 9-12 minutters varighed, som de havde lyst til at fortælle og arbejde med i Story Play regi.

Modellen

Den første workshops første dag introducerede og forklarede Jesper Story Play cyklussen for deltagerne. Den dannede på den måde klangbund for processen og forståelsen og bevidstheden om den. I slutningen af den første workshop diskuterede alle deltagerne Story Play cyklussen og dens anvendelighed og betydning. Alle, voksne som børn, deltog aktivt og engageret i diskussionen. Det blev en anledning til også at reflektere over selve processen og det var tydeligt at modellen kan anvendes både til at skabe bevidsthed om processen før, under og efter.

Som sagt var forsøgets workshops alle overordnet set domineret af fasen ‘bæreren’, men hver workshop ledte også gentagne gange deltagerne igennem hele cyklussen i mini format. På den måde kan man sige at den første workshop repræsenterede ‘situationen’. Alle deltagerne var jo blevet bedt om at forberede en fortælling og her blev de på første dagen bedt om at dele deres fortælling eller at fortælle om deres fortælling, hvis de ikke følte sig helt klar til at fortælle den. Derefter blev fortælleren ledt ind i ekkoet: Hvad oplevede du i situationen? Og fik også feed-back af den samlede gruppe til at forstærke ekkoet. Gruppearbejdet den næste dag faciliterede og forstærkede fasen lytteren og bæreren, og åbningen blev sat i gang i slutningen af dagen ved at deltagerne fik at vide at de næste dag igen ville få mulighed for at stå i situationen i mindre grupper. Den sidste dag blev der arbejdet i og med situationen og sat en ny åbning i gang i og med at hjemmearbejdet mellem den første og den næste workshop blev, at deltagerne skulle finde en åbning og dele deres fortælling mindst én gang. Som afslutning på første workshop blev der, som nævnt, derudover reflekteret i fællesskab over processen og Story Play cyklussen som metode, hvilket igen forstærker bevidstheden om den proces, deltagerne nu går igennem på egen hånd indtil næste workshop, som igen vil fungere som en åbning.

Hjemmearbejde

Hvad vil du gerne have hjælp til